Nếu

Nếu ngày mai anh sa ngã trường đời

em vô tình hay em hiểu cho anh

nếu ngày mai ngay từ lúc sang canh

đời anh chết như chỉ còn một nửa

anh không biết tình yêu anh gõ cửa

được em chờ và mở đón tim anh?

Lệ Ngân_