Đường xưa

Vu vơi dạo bước dưới đường xưa

bao nhiêu kỷ niệm hiện cho vừa

người đi để lại bao lưu luyến

kẻ ở mang về mấy vấn vương

xa quê mới thấu lòng li biệt

cách xứ thì hay đến dặm trường

Đường Xưa cỏ lạ, nào ai biết

vô hồn cũng thấy lỗi nhớ thương

_Lệ Ngân_